page1image376

Versie 2016-10

SPORTVERENIGINGSPLAN Schermclub de Tempeliers

Wie:

Schermclub de Tempeliers biedt in eerste instantie de mogelijkheid om in recreatieve omgeving de sport van het schermen te beoefenen. Voor diegene die graag op competitieniveau willen werken is extra ondersteuning en begeleiding mogelijk.

Doelgroepen:

Jeugd vanaf 8 jaar tot veteranen. De Tempeliers is de enige schermclub binnen de Kempen en staat open voor iedereen. Momenteel komen de meeste leden uit de directe omgeving van Turnhout (Turnhout, Oud Turnhout, Vosselaar en Beerse)

WAT:

De Tempeliers is een open club waar iedereen zijn sport kan beoefenen. Zowel op de wapens floret, degen als sabel. Trainingen worden echter voornamelijk op floret gegeven.

Hoe – Activiteiten:

– Trainingen het hele schooljaar door
– competitiewedstrijden binnen (en buiten) België

page1image8864page1image9024

  • VSB Beker voor de beginnende competitieschermers
  • Nationaal Circuit en Belgisch Kampioenschap van de gevorderde competitieschermers
  • Europeesche selectiewedstrijden en verder voor de talenten
  • –  clubkampioenschap op het einde van ieder seizoen
  • –  Extra activiteiten: deelnemen aan extra “rand” activiteiten

• jaarlijks worden wat extra activiteiten georganiseerd. Hierbij kan gedacht worden aan bowlen, kanoën of een picknick met buitenveldsport.

LIDGELDEN-visie:

Om de sport voor zoveel mogelijk mensen bereikbaar te stellen, houden wij het lidgeld zo laag mogelijk. Kijkend naar de Benchmark zit de Tempeliers onder gemiddelde. Voor 2016 / 2017 is wederom gekozen om de bijdragen ongewijzigd te laten.

  • -18 en voltijds studenten €200
  • Volwassenen 250

Verder bieden wij de mogelijkheid voor het kansentarief volgends de UiTPas Kempen. Het voorlaatste nummer op de pas moet dan eindigen op een 1. In dat geval bedragen de

lidgelden 50% van voornoemde tarieven.

Het lidgeld dient in de eerste maand van het nieuwe seizoen, dus voor 1 oktober te zijn voldaan. Voor nieuwe leden geldt dat het lidgeld binnen een maand na aansluiting moet zijn voldaan.

page2image400

Mocht betaling in eens niet haalbaar zijn, dan kan in die gevallen een betaalplan met gespreide betaling worden voorgesteld. Spreek hiervoor een bestuurslid of trainer aan. Ook kan je een mailtje sturen naar scdetempeliers@gmail.com.

Privacy:

Als lid vul je een aanmeldingsformulier in met hierop persoonlijke informatie. Hierbij kan je denken aan naam, adres, email en geboortedatum. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt voor de normale werking van de vereniging. Dit betekent dat deze gegevens worden doorgegeven aan de Vlaamse Schermbond (VSB). Tevens wordt een algemene ledenlijst meegezonden bij de subsidieaanvraag bij de gemeente. Door het aanmelden bij de vereniging stem je hiermee in.

Structuur / taakomschrijving bestuursleden (conform organigram): voorzitter

page2image7392

• Leidt de vergaderingen van het hoofdbestuur.
• Vertegenwoordigt het bestuur bij officiële gelegenheden.
• Zorgt in samenwerking met de overige bestuursleden voor de werving van nieuwe

bestuursleden en legt de voordracht voor aan het hoofdbestuur.
• Ziet toe dat de gemaakte taakomschrijvingen of gegeven instructies naar behoren

worden uitgevoerd.
• Coördineert de verschillende bestuurstaken, adviseert en corrigeert in gevallen waar

zich problemen voor doen.
• Draagt de verantwoordelijkheid voor de coördinatie van alle taken binnen de sportclub.• Ziet erop toe dat de samenhang binnen de sportclub in stand blijft.
• Ziet toe op de naleving van de statuten van de sportclub.
• Bezoekt als afgevaardigde de vergaderen van de VSB

Secretaris

• Verzorgt de correspondentie met de leden, andere verenigingen en de VSB
• Brengt ingekomen stukken ter kennis van het hoofdbestuur.
• Zorgt ervoor dat binnenkomende mededelingen worden doorgegeven aan de

desbetreffende personen.

• Stelt voor elke vergadering een agenda samen.
• Notuleert de vergaderingen van het bestuur en van de Algemene Ledenvergadering

legt de daarin genomen besluiten en actielijst vast.
• Zorgt voor verspreiding van de verslagen aan leden van het bestuur.
• Verzorgt de administratie betreffende strafzaken, notulering bijeenkomsten, ledenlijsten,

identiteitsbewijzen, nieuwe leden en medische keuringen.
• Is verantwoordelijk voor de algemene administratie van de hele sportclub.

page3image464page3image632page3image792

• Is verantwoordelijk voor de archivering binnen de sportclub en zorgt ervoor dat hiervoor belangrijke stukken bij het secretariaat worden ingeleverd.

• Vertegenwoordigt het bestuur van de vereniging in externe contacten.• Bijhouden van actielijst.
• Contactpersoon voor de gemeente/Horito inzake huur van de sporthal.

page3image3968

Penningmeester

• Draagt zorg voor het budget en geeft periodiek een financieel verslag aan het bestuur.• Draagt ervoor zorg dat een ieder een kwitantie of rekening van gedane uitgaven voor

de sportclub (VSB bijdrage, aankopen e.d.) bij hem indient.
• Draagt zorg dat organisatoren van activiteiten een begroting indienen.
• Is verantwoordelijk voor de financiële administratie van de gehele sportclub.• Stelt jaarlijks de begroting van de sportclub op.
• Stelt de jaarlijkse verlies – en winstrekening en de jaarlijkse balans op.
• Zorgt voor de inning van de lid – en de sponsorgelden.
• Verzorgt de subsidieaanvraag bij oa gemeente.

Bestuurslid (als hoofd van een commissie)

• Draagt zorg in de ruimste zin voor al het onderhoud aan lokalen, materialen van de sportclub.

• Stelt een (Meerjarig) onderhoudsplan op en zorgt voor de uitvoering van het jaarlijks onderhoudsplan accommodatie en materialen.

• Coördineert (onderhoud)werkzaamheden.
• advisering trainers en bestuur over samenstelling ploegen
• advisering over de aanstelling van trainers
• onderhouden van de contacten met leden , trainers
• Onderhoud contacten met vertegenwoordigers van andere verenigingen voor

programmawijzigingen, oefenwedstrijden etc.
• Neemt taken over van bovenstaande functies indien noodzakelijk.
• Vormt het eerste aanspreekpunt voor trainers, leden etc. over aanschaf en onderhoud

van materialen, etc.